Dokumenty szkolne

Statut Szkoły dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Program wychowawczo-profilaktyczny

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Statut Samorządu Uczniowskiego

Regulamin szczęśliwego numerka

Regulamin Biblioteki szkolnej

Regulamin korzystania z szatni szkolnej