„Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów”

Gmina Rymanów
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój edukacji w regionie Gminy Rymanów”

Cel projektu:

Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej dzięki podniesieniu jakości i efektywności kształcenia ogólnego poprzez wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu w szkołach podstawowych z Gminy Rymanów w województwie podkarpackim oraz doposażenie szkół w zakresie pracowni przyrodniczych i sprzętu TIK. Więcej..

"Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów"

 

W Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie diagnozy zakwalifikowano 45 uczniów klas I-III do następujących rodzajów zajęć:

  • logopedyczne,
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań polonistycznych.

Czytaj więcej...

"Wyspiański - polski da Vinci"

Ogłoszenie roku 2007 Rokiem Stanisława Wyspiańskiego (upływa 100. rocznica śmierci polskiego wieszcza i malarza) zaowocowało ogłoszeniem konkursu na projekty grantowe w ramach programu "Wyspiański". Głównym wnioskodawcą został Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie (projekt nie adresowano do szkół publicznych), który do współpracy zaprosił ZSP w Posadzie Górnej ze względu na nowatorskie i nieszablonowe pomysły, śmiałe i twórcze oraz niemałe doświadczenie kadry pedagogicznej w pozyskiwaniu środków unijnych i od fundacji.

Głównym celem stworzonego projektu (którego realizacja rozpoczęła się z dniem 1 maja 2007 roku, a zakończyła z dniem 30 listopada 2007 roku) stało się upowszechnianie wiedzy o biografii, twórczości i recepcji dzieł Stanisława Wyspianskiego. Otrzymano środki w wysokości 20000 zł.

Stanisław Wyspiański, zwany polskim da Vinci ze względu na wszechstronne zainteresowania, jest postacią związaną z ziemią rymanowską. Wszak w uzdrowisku Rymanów przebywał na leczeniu dwukrotnie: w 1901 roku wraz z rodziną - pamiątką z tego pobytu pozostał liryk "Hej, las rymanowski za mgłą" oraz w 1903 roku - wtedy wedle przekazów miał na ścianie swego pokoju w willi "Leliwa" namalować fresk z motywem słoneczników). Dlatego Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie i ZSP w Posadzie Górnej niewątpliwie winny krzewić i popularyzować życie i twórczość wieszcza - poety i malarza, dramaturga i scenografa, ilustratora i reformatora teatru.

Czytaj więcej...