• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Klauzula informacyjna

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej reprezentowany przez dyrektora szkoły. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: 38-481 Rymanów Zdrój, Posada Górna, ul. 3 Maja 164, drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: 13 4356414.
2. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Wojciech Zajdel, kontakt: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO;
- wewnętrznych celów administracyjnych szkoły - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania - podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
- zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia szkoły w związku ze stosowaniem monitoringu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- promocji szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa lub zawartych umów.
5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa.
6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
10. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne.
11. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe Pani/Pana lub dziecka nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA
dla pracowników, uczniów, rodziców oraz innych osób wchodzących na teren szkoły


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej (dalej „ZSP Posada Górna”) informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie dwa akty prawne regulujące ochronę danych osobowych:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 (dalej RODO),
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018, poz.1000).
Ustanowiono nową podstawę prawną dla monitoringu wizyjnego (dalej „monitoring”) w szkołach, patrz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. – Prawo  oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.).
Z uwagi na to, że monitoring (rejestracja obrazu) działa w naszej szkole od wielu lat oznacza to, iż ZSP Posada Górna nie wprowadza - lecz kontynuuje monitoring, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa  uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
Informuję, iż nagrania obrazu zawierające dane osobowe (wizerunek) uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, ZSP Posada Górna przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
ZSP Posada Górna nie stosuje tzw. profilowania, które polega na tworzeniu w oparciu o pozyskane informacje profili preferencji osób, których dane dotyczą.
Dane gromadzone w ramach monitoringu mogą być przekazywane organom ścigania i innym uprawnionym organom.
Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej reprezentowany przez dyrektora szkoły. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: 38-481 Rymanów Zdrój, Posada Górna, ul. 3 Maja 164, drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: 13 4356414.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jako administrator danych Zespół Szkół w Posadzie Górnej, zapewnia Państwu możliwość potwierdzenia, czy w ZSP Posada Górna przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, także uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO, które to informacje zawarte są w niniejszej informacji. Ponadto mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych, usunięcie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, ograniczenie przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym RODO. To, czy i z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.